Sport- en beweegakkoord

SAMEN NAAR EEN SPORT- EN BEWEEGAKKOORD IN RHENEN.

Net als in 155 andere gemeenten zijn we ook in Rhenen aan de slag gegaan met een sport- en beweegakkoord. Hoe zorgen we dat iedereen in Rhenen plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij je kon meedenken en meepraten. Het Sport- en beweegakkoord is nu gereed en is op woensdag 31 oktober 2019 door diverse organisaties ondertekend.

De digitale versie van het Sport- en beweegakkoord Rhenen kun je hier downloaden.

De 5 thema's

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks de voordelen zijn er groepen mensen die nooit sporten. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Daarom is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin zijn 5 thema’s benoemd. Die gaan we ook in Rhenen met elkaar invullen. Dit zijn de thema’s:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

Voorbeelden: Sportvereniging Musketiers volleybal uit Elst biedt in Elst en Rhenen 55plus sport aan. De groepen doen allerlei verschillende sporten olv een enthousiaste trainster. Denk ook aan gezondheid en het betrekken van kwetsbare groepen. Lees hier hoe sportverenigingen hun maatschappelijke rol hebben opgepakt.

2. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

Denk aan het creatief gebruik maken van de ruimte, zoals gebeurt bij SV Candia waar de sportkantine van voetbalvereniging gebruikt wordt voor sportieve kinderopvang. Bankjes op verschillende locaties waardoor ouderen een wandeling kunnen maken en onderweg even kunnen zitten.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

Lees meer over Open Clubs  en hoe de Wielervereniging Ede het roer omgooide naar een ander ledenmodel.

4. Positieve sportcultuur
Overal kun je met plezier veilig en zorgeloos sport en bewegen.

Denk aan het opstellen van gedragsregels,  zorgen dat elke trainer een VOG heeft en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of gezamenlijk voor de kleinere sportverenigingen.  Lees hier verschillende voorbeelden.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Voorbeeld: In Rhenen doen KV Arena & vollybalvereniging Musketiers Elst mee aan een multisport programma, waarbij kinderen van 4-6 jaar kennismaken met 10 beweegvormen van sport. Metingen geven aan dat zelfs al na 12 weken multisport verbeteringen zijn te zien in coördinatie vaardigheden van kinderen.

Subsidieaanvraag

De kerngroep neemt 4 keer per jaar een beslissing over de ingediende subsidieaanvragen voor het sport en beweegakkoord. Om uw subsidie-aanvraag voor de volgende ronde mee te nemen, willen we u vragen om de aanvraag voor 1 december 2022 op te sturen naar wiebe.kets@sportservicedevallei.nl

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die we als kerngroep vooraf hebben opgesteld. Zie dit format.

Naast het toekennen van (eigen) subsidiegelden, denkt de kerngroep ook mee over mogelijk andere subsidies die een bijdragen kunnen leveren aan uw project. Het aanvragen van deze subsidies zal u zelf moeten doen. Daarnaast kunnen sportaanbieders gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord een beroep doen op de buurtsportcoaches van Sportservice Rhenen en op de Adviseur Lokale Sport voor begeleiding, advies en ondersteuning. ​

We streven ernaar om binnen 2-3 weken na de deadline een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Meer informatie
wiebe.kets@sportservicedevallei.nl

Resultaten

Goedgekeurde subsidieaanvragen:

 1. Activiteiten speeltuin in Elst: waar kinderen van 2 t/m 6 jaar worden gestimuleerd om vaardiger te worden in Bewegen. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de 10 grondvormen van bewegen vanuit het Gelders model.
 2. Fitclub24 Rhenen: een beweegprogramma waarbij beweging en voeding centraal.
 3. 55plus sport Elst: een beweegprogramma voor 55 plussers.
 4. 55plus sport Rhenen: een beweegprogramma voor 55 plussers.
 5. Sportbieb Achterberg: een opbergkast voor sport en spelmateriaal te gebruiken tijdens schoolpauzes van de Willem Teellinckschool en tijdens naschoolse buurtactiviteiten van Sportservice Rhenen.
 6. Pauzesportkliko’s in Elst: 3 pauzesportkliko’s die worden gebruikt door basisscholen het Visnet, de Daltonschool Elst, de Buitenschoolse Opvang tijdens schoolpauzes. Naschools wordt het gebruikt voor buurtactiviteiten van Sportservice Rhenen
 7. Zit met Pit: een preventieprogramma gericht op beeldschermgebruik en zitgedrag van kinderen. Dit is een 4 lessenprogramma welke op meerdere scholen in Rhenen wordt aangeboden.
 8. SAM Multisport KVArena: een multisportprogramma voor kinderen van 3 t/m 6 jaar om vaker en veelzijdiger te gaan trainen. Ze trainen elke zaterdagochtend om 11.30 uur.
 9. Walking voetbal Candia66: elke woensdagavond zijn er walking voetbaltrainingen bij Candia66 voor 55 plussers. Meer bewegen en gezelligheid staan voorop!
 10. Ik ben P.A.; een programma voor vroegtijdige schoolverlaters die middels een sporttraject een opleiding krijgen als personal assistent. Zodoende combineren ze vrijwilligerswerk in de sport met persoonlijke ontwikkeling en hopen we ze zodoende weer terug in de schoolbanken of aan een leuke baan te helpen.
 11. SAM Pauzesportkliko’s in Rhenen: 8 pauzesportkliko’s worden verdeeld onder 4 Rhenense basisscholen, zodat er tijdens de pauzes en naschools lekker gespeeld kan worden op het schoolplein met gaaf materiaal.
 12. Weerbaarheidstraining Sportschool van Doorn: op 4 basisscholen in Rhenen worden in totaal 56 weerbaarheidstrainingen gegeven. Zo leren kinderen weerbaarder te worden in stressvolle situaties.
 13. Voetbalschool Elst; een groep enthousiaste vrienden is een voetbalschool gestart. Ze organiseren in de gemeente Rhenen tijdens vakanties speciale voetbaldagen/evenementen.
 14. Beweegroutes: in Rhenen (2) en Elst (1) worden diverse beweegroutes aangelegd (uitvoerder: Bootcamp Workout uit Arnhem), om sporten en bewegen in de openbare ruimte toegankelijker te maken. De routes worden gefaciliteerd met QR-palen, met passend beweegaanbod voor alle niveaus, waardoor men de routes gevarieerd kan gebruiken; van een wandeling tot een actieve (groeps)training
 15. Bouwen aan je Toekomst: dit project is ontstaan vanuit het initiatief van jongerenwerker Anne-Jan Odinga, om sport als middel in te zetten voor het integratieproces (sociaal/maatschappelijk) van kwetsbare jongeren, door actief in te zetten op aspecten zoals zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en samenwerking.